DINAMIKA

Dinamika

Připravili jsme pro vás nový přístroj Dinamika na měření funkčního stavu organismu, který funguje na principu pokrokové analýzy variability srdečního rytmu (HRV - Heart Rate Variability). Přístroj vyhodnocuje dynamickou souhru všech regulačních systémů v těle, především autonomního nervového systému, který je koordinátorem veškeré biologické aktivity v organismu a bilanci jeho dvou hlavních větví sympatiku a parasympatiku. Dále vyhodnocuje neurohormonální systém, katabolickou a anabolickou rovnováhu, psychoemocionální stav, spektrum rytmů nervového systému, biologický věk, cirkadiánní rytmy, indexy celostní medicíny (čakry, meridiány, pentagram pěti prvků) a další. Přístroj je vhodný pro terapeuty, celostní lékaře, sportovní trenéry, kouče i léčitele.

 

Přístroj Dinamika je určen především pro terapeuty a zájemce o metodu HRV nejen z ČR a SR. Máme pro vás připravený nový model EKG přístroje společně se softwarem Heart Vision, který propojil a nahradil předchozí softwary Lotos, Onix a Lifeline a je obohacen a vylepšen o další funkce a možnosti analýzy HRV. Lépe a přesněji umožňuje terapeutům objektivně nahlédnout do mnoha procesů lidského těla. Postupně software pro uživatele stále vylepšujeme, doplňujeme a aktualizujeme.

Existují dobré důvody k tomu, proč poslouchat své srdce: Variabilita srdečního rytmu (HRV)

Jednokanálový elektrokardiogram (EKG) Heart Vision® je softwarová/hardwarová jednotka pro měření srdečních rytmů lidského těla, která monitoruje 300 úderů srdce (cca 5 min. záznam). Pomocí matematických algoritmů přístroj vyhodnocuje především procesy kontroly srdeční frekvence a více než 50 hodnotících parametrů časové, geometrické, nelineární a frekvenční domény. Následně ukládá výsledky měření do uživatelsky přehledných a snadno čitelných záznamů a indexů variability srdečního rytmu (HRV - Heart Rate Variability). Díky tomu jsou vzájemné fyziologické procesy a výpočtové modely rychleji pochopitelné a jasně srozumitelné nejen pro uživatele přístroje, ale i pro jeho klienty.

V souvislosti s variabilitou srdečního rytmu (HRV) se hovoří o tzv. „regulační schopnosti“ organismu nebo „samoléčebné síle“ organismu. Pokud je tato schopnost regulace narušena, třeba díky dlouhodobému stresu, může dojít k funkčním poruchám a zvyšuje se riziko kardiovaskulárního onemocnění, oslabení imunity, problémů s nadváhou i k rychlejšímu procesu buněčného stárnutí. Měření HRV je tedy způsob, jak rozpoznat poruchy velmi brzy, a je-li to nutné, podpořit regulační schopnosti těla a zabránit tak rozvoji nemocí.

Lidé, kteří mají vysoké HRV, mají větší kardiovaskulární zdatnost a jsou více odolnější vůči stresu. HRV může také poskytnout osobní zpětnou vazbu o vašem životním stylu a pomoci motivovat ty, kteří zvažují kroky ke zdravějšímu a radostnějšímu životu. Je fascinující vidět, jak se HRV mění, když do svého života začleňujete větší pozornost, meditaci, spánek, zdravou stravu, práci se stresem a zejména fyzickou aktivitu. Pro ty, kteří milují data a čísla, to může být příjemný způsob, jak sledovat, jak váš nervový systém reaguje nejen na prostředí, ale také na vaše emoce, myšlenky, pocity...

 

Princip měření HRV 

Srdeční frekvence se v průběhu 24 hodin periodicky mění především v závislosti na tonizaci SA-uzlu sympatickým a parasympatickým autonomním nervovým systémem. Sympatikus srdeční frekvenci zvyšuje, a naopak parasympatikus ji snižuje. Tato vzájemná interakce způsobuje proměnu časových intervalů mezi údery srdce, a právě tato proměnlivost, nepravidelnost srdeční frekvence je považována za indikátor zdravého a flexibilního organismu. Můžeme říci, že variabilita srdeční frekvence představuje periferní index interakce „mozek-srdce“ a zároveň psychofyziologický marker adaptace a flexibility organismu ve smyslu udržování homeostázy.

 

Historie HRV

 • 2. století p. n. l. v nejstarším díle TČM ve Vnitřní knize Žlutého císaře je popsána pulzní diagnostika. Nebyla to jen stará Čína, ale i Egypt, Indie a další, kde zkoumali pulz srdce, jeho kvalitu a vyhodnocovali podle něho stav těla jako celku.
 • V 18. století Albrecht von Haller zaznamenal, že tlukot srdce není pravidelný
 • 1965 Hon & Lee si povšimli, že změny intervalů mezi jednotlivými údery srdce jsou prvními změnami, ke kterým dochází, než se objeví poruchy u vyvíjejícího se plodu. Změna variability R-R intervalů předchází změně srdeční frekvence.
 • 1971 Sayers a další se soustředili na rytmus vtištěný v intervalech mezi jednotlivými údery srdeční frekvence.
 • 1977 Wolf a kol. poukázali na spojitost mezi srdeční frekvencí a náhlou smrtí následující po infarktu myokardu
 • 1981 Akselrod přestavil Spektrální analýzu HRV (Power Spectral Analysis – PSD) pro kvantitativní hodnocení kardiovaskulárního systému.
 • V pozdějších 80tých letech se potvrdilo, že HRV je silnou indicií úmrtí po akutním infarktu myokardu a že díky HRV se může včasně detekovat autonomní diabetická neuropatie.
 • 1996 Pracovní skupina založená Evropskou kardiologickou společností a Severoamerickou elektrofyziologickou společností, sestavena z matematiků, inženýrů, fyziologů a doktorů, publikovala Standardy měření pro HRV, vydáno 1996.
 • Od roku 2000 se HRV čím dál tím více využívá v celostní terapii, psychologii, sportu, lékařství atd.
 • Přístroj Dinamika splňuje všechny standardy pro měření a klinické využití variability srdečního rytmu, které byly nastaveny Evropskou kardiologickou společností a Severoamerickou elektrofyziologickou společností.

 

Použití přístroje

 • K okamžité analýze funkčního stavu organismu, např. u lidí se somatickými a psychickými poruchami, s krátkodobou nebo dlouhodobou únavou, při monitorování akut. a chronického stresu, mentální zátěže, emočních stavů, nefarmakologických terapeutických intervencí (např. zvládání stresu).
 • K analýze funkčního stavu organismu sportovců, především zjištění stavu přetrénování a únavy a v nastavení řízení tréninkového procesu.
 • Indexy variability srdečního rytmu jsou převedeny do ukazatelů celostní medicíny, takže se přístroj dá využít i v terapii TČM, Ájurvédy atd.
 • V monitorování oblasti terapeutické nebo harmonizační činnosti, např. masáže, meditace, cvičení, kdy provádíme analýzu přístrojem před a po, uděláme porovnávací analýzu a vyhodnocujeme změny frekvence srdce. Tím okamžitě zjistíme reakci těla a efektivnost dané terapie a harmonizace.
 • Můžeme také sledovat působení užívání doplňků stravy, bylin, změny stravovacích návyků na organismus v dlouhodobém horizontu našich terapii.
 • Variabilita srdečního rytmu je také velmi citlivou, avšak nespecifickou analytickou metodou i při onemocnění srdce a srdečních větví bloudivého nervu (nervus vagus) a má další mnohá využití v oblasti terapie, lékařství a vědy.
 • Přístroj je vhodný jak pro specialisty celostní medicíny (terapeuty, léčitele, maséry, cvičitelé jógy atd.), tak i pro lékaře, sportovní trenéry, výživové poradce, fyzioterapeuty, kouče atd.
 • Dále je přístroj vhodný i k domácímu použití pro dlouhodobý monitoring zdraví, biofeedback a práci s vlastním tělem a dechem.

 

Přehled komplexních záznamů v Heart Vision®

Záznam EKG – monitorování ukazatelů funkčního stavu v reálném čase

Posouzení stavu kardiovaskulární adaptace a reaktivity autonomního nervového systému pomocí analýzy rozptylu-rozdílu

Míra rovnováhy parasympatické a sympatické složky autonomního nervového systému pomocí spektrální analýzy srdečních frekvencí

Posouzení napětí regulačních systémů s indexem stresu, hormonu kortizol a zánětu

Analýza samoléčebného potenciálu s indexem rovnováhy ANS, vitální síly a indexem centralizace CNS - ANS

Posouzení neurohormonální regulace a energetických zdrojů těla pomocí neurodynamické analýzy

Hodnocení současného psycho-emocionálního stavu pomocí metody mapování biorytmu mozku

Posouzení úrovně a adaptace organismu a úrovně harmonizace biologických rytmů s využitím metody fraktální analýzy

Stanovení biologického věku pacienta (rozdíl kalendářní / biologický věk)

Analýza funkčního stavu páteře 

Analýza variability srdeční frekvence je převedena do integrálních ukazatelů celostní medicíny (TČM, Ájurvéda) např. aura, čakry, meridiány atd.

Modul řízeného dýchání – biologický biofeedback

Zvuková nahrávka pro harmonizaci organismu

E-katalog klientů s funkcí importu dat z programu do programu

Současné reprezentace výsledků dvou průzkumů s výhledem na srovnávací analýzy

Tisk a ukládání (pdf, jpg) přehledných výsledků průzkumu

 

Přehled softwaru

1. Indexy variability srdečního rytmu

Na této kartě je zobrazen záznam EKG (elektrokardiogram srdce) a proměnlivost časových intervalů mezi údery srdce v podobě rytmogramu. Rytmogram vyjadřuje změny (kolísaní) v srdeční frekvenci v důsledku vlivu fungování regulačních systémů organismu. Vizuálně určuje stupeň a hloubku tohoto vlivu na srdeční frekvenci a tím je možné posoudit kvalitu fungování dalších systémů lidského těla. Dále je zde zobrazen průměrný tep za minutu, počet úderů srdce a nově zde můžeme spustit i uložit na disk pro klienta řízené dýchání (BFB). Je zde možnost měřit také dlouhodobou variabilitu srdce a sledovat reakce a změny těla (srdce) na různé podměty např. dech, meditace, pozitivní nebo negativní informace, test vhodnosti doplňků, bylin atd.

2. Napětí regulačních systémů

Na této nové kartě je index stresu (Baevsky’s stress index), který značí napětí kardiovaskulárního systému. Je nejznámějším a často používaným komplexním ukazatelem HRV a jedním z předních parametrů analýzy sympatického nervového systému. Vysoké hodnoty indexu stresu naznačují nízkou variabilitu srdeční frekvence, zvýšenou aktivaci sympatiku a vysoký stres organismu. Nejčastější reakcí těla na působení stresu a stresových hormonů je zánět a oxidační stres, proto je zde i index zánětu a stresového hormonu kortizol. Dále Samoléčebný potenciál (schopnost regenerace a obnovy organismu), kde je zobrazen index rovnováhy ANS (bilance sympatiku a parasympatiku), vitální síla a index centralizace CNS - ANS.

3. Regulace ANS 

Na této kartě je zobrazen Histogram R-R intervalů (geometrický ukazatel HRV). Čím více je histogram ve středu (zelená barva) má tvar trojúhelníku se širokou základnou, tím je autonomní nervový systém (ANS) více vyvážený a výkonný a tím lépe tělo zvládá stres a další každodenní zátěže. Index PAPR indikátor adaptačních rezerv organismu. Může se použít i u sportovců jako index výskytu příznaků přetrénování. Dále Scatterogram R-R intervalů (nelineární ukazatel HRV) neboli Poincarého graf, jež značí hustotu, rozptyl a distribuci srdečních rytmů. Jeho výhodou je možnost získat informace o HRV od úderu po úder při různých hodnotách základní srdeční frekvence. Tento tečkový diagram se skládá z bodů vytvářejících „obláček“, kde každý bod odpovídá jednomu úderu srdce.

4. Regulace ANS 2

Na této kartě je zobrazen Spektrogram - frekvence srdce v podobě grafu i diagramu, jakožto významný indikátor bilance sympatiku a parasympatiku. Pro vizuální vyhodnocení funkčního stavu klienta podle spektrogramu se zobrazuje kruhový diagram skládající se ze tří sektorů pro různé frekvenční složky srdce (HF vysoké fr. 0,15-0,5 Hz, LF nízké fr. 0,05-0,15 Hz, VLF velmi nízké fr. 0,01-0,05 Hz). Tyto frekvence představují grafické znázornění rovnováhy mezi sympatickým (červená, částečně i žlutá barva) a parasympatickým (zelená barva, částečně i žlutá barva) nervovým systémem. Index celkový spektrální výkon odráží působení jak sympatické, tak parasympatické části autonomní nervové soustavy. Čím více klesá tento index, tím více je aktivní sympatikus a stres v organismu.

5. Neuro-hormonální regulace

Index neurohormonální regulace charakterizuje efektivnost práce endokrinní soustavy a určuje, nakolik optimálně organismus využívá své energetické a fyziologické zdroje. Systém neurohormonální regulace je odpovědný za stabilitu vnitřního prostředí a přizpůsobování organismu měnícím se podmínkám existence. Energetická (metabolická) pyramida charakterizuje celkový objem fyziologických zdrojů organismu a rovnováhu mezi cykly čerpání těchto zdrojů a jejich obnovování při stávajícím rytmu života. Vztah mezi levou a pravou částí „pyramidy“ charakterizuje dynamiku anabolických (modrá) a katabolických (červená) procesů probíhajících v organismu. Plocha modré části pyramidy je úměrná době obnovování zdrojů a plocha červené části době čerpání zdrojů. Malá plocha celé pyramidy signalizuje vyčerpání fyziologických zdrojů organismu.

6. Psycho-emocionální stav

Na této kartě je zobrazen index psycho-emociálního stavu, který charakterizuje především stav našich emocí a myšlenek, které mohou narušovat naší vnitřní rovnováhu a prohlubovat stres a napětí v těle. Spektrum rytmů nervového systému ukazuje rozdělení různých stavů nervové soustavy během analýzy EKG. Tato mapa elektrické aktivity představuje soubor dvojrozměrných rozložení rytmů centrální nervové soustavy (CNS) ve funkčních oblastech mozku a charakterizují integrovanou aktivitu CNS v těchto oblastech. Normálnímu stavu odpovídá rovnoměrné rozdělení rytmů v celém kmitočtovém pásmu. Zvýšená převaha rytmu červené barvy je indikátorem stavu přepracování, onemocnění, únavy, nervovém přetížení nebo stresu. Křivkové mapy nejsou analogií mapování elektroencefalogramu a nemohou být využity k diagnostice patologií velkého mozku! 

7. Analýza biorytmů tělesných systémů

Stupeň harmonizace biorytmů charakterizuje souhru regulačních systémů těla, udává kvalitu adaptačních schopností organismu na měnící se podmínky a rovněž slouží jako informační ukazatel stavu harmonizace fyziologických rytmů osy celku neuro-endokrino-imunitního systému. Dále je zde prognóza funkčního stavu organismu a jeho adaptace na 10 dní dopředu s ukazatelem spotřeby a příjmu životních zdrojů a energie.

8. Kalendářní vs. biologický věk

Na této kartě je zobrazena gerontologická křivka, která u člověka graficky popisuje vztah mezi tempem hromadění životních zdrojů a tempem jejich spotřeby - rozdíl mezi kalendářním a biologickým věkem. Biologický věk odpovídá skutečnému funkčnímu potenciálu a výkonosti člověka. Odráží nejen jeho vztah mezi tempem příjmu a výdeje energie, ale i psychofyziologický ukazatel adaptace a flexibility organismu ve smyslu udržení stabilního vnitřního prostředí.

9. Komplexní analýza

Na této kartě jsou zobrazeny indexy funkčního stavu klienta, jež jsou kvintesencí všech předcházejících ukazatelů a jsou symbolickým matematickým znázorněním celkového funkčního stavu klienta. Tato analýza pomáhá posoudit celkovou kvalitu tělesných fyziologických procesů a úroveň jejich rovnováhy. Dále komplexní index zdraví (kondice) klienta. Index označuje i průměrné hodnoty HRV dané věkové skupiny měřeného klienta a porovnává je s jeho aktuálním stavem, tím je vypočítána gerontologická křivka.

10. Dynamika ukazatelů funkčního stavu

Na této kartě je zobrazen přehled o všech předešlých záznamech HRV a Cirkadiánní rytmus - denní předpověď biorytmů na 24 hodin. Z nových výzkumů a studií vyplývá, že biorytmy jsou jakýmsi harmonizačním celkem, jenž vzájemně komunikuje a synchronizuje jednotlivé orgány a orgánové systémy v lidském těle. Křivka nám tedy řekne, do jaké míry jsou klientovi biorytmy v rovnováze, nebo kde se přes den vychylují. Ideální je, když křivka ráno stoupá, přes den je na stejné úrovni a večer klesá.

11. Funkční stav páteře

Na této nové kartě je zobrazen přehled o funkčním stavu páteře a její propojenost s orgány celého těla. 

 

 

 

 

Pokračujeme s indexy HRV z pohledu celostní medicíny (TČM, Ájurvéda)

 

12. Portrét aury

Na této kartě je zobrazen portrét aury. Indexy HRV jsou převedeny do ukazatelů celostního pohledu na člověka.

13. Mapa aktivity čaker

Na této kartě je zobrazena aktivita čaker. Dále zde můžete vygenerovat a uložit na disk počítače zvukovou nahrávku ve formátu Mp3 pro harmonizaci čaker, relaxaci a zlepšení celkového stavu klienta. Nově je zde upravený a vylepšený popis čaker i nápověda.

14. Diagram meridiánů

Na této kartě je zobrazen diagram meridiánů (energetických drah z pohledu TČM) podle orgánových hodin. Nově je zde upravený a vylepšený popis meridiánů i jeho grafické znázornění, orgánové energetické maximum a minimum, měsíc daného meridiánu atd.

15. Pentagram pěti prvků

Na této nové kartě je zobrazen pentagram pěti prvků a nově je zde vytvořen emoční pentagram podle TČM s kompletním popisem emocí, které jsou přiřazeny k daným elementům.

16. Dóša test

Na této kartě se vyplňuje dóša test. Po vyplnění dotazníku přístroj určí jaký typ je klient podle Ájurvédské celostní medicíny, doporučí stravování a další informace.

17. Přehled parametrů HRV

Na této kartě jsou další indexy a parametry analýzy variability srdeční frekvence.

 

Přístroj DINAMIKA pořídíte na E-shopu


Cena přístroje 69 000,- Kč 

Součástí této ceny je:

 • Software: Heart Vision v češtině, slovenštině, angličtině
 • Nový model záznamového modulu EKG (elektrokardiograf) - 1 kus
 • Výhoda nového modelu EKG: nová elektronika - vysoce kvalitní EKG, rozhraní USB-C, možnost budoucí práce se systémem Android (mobil, tablet), možnost spuštění na počítačích Mac prostřednictvím Parallels
 • Kardiografické elektrody Skintact F 9024 AC - 2 kusy
 • Interface kabel USB-C 2.0 - 1 kus
 • Pouzdro na přístroj - 1 kus
 • Proškolení přístroje
 • České návody

Minimální systémové požadavky PC pro Heart Vision

Operační systém: Microsoft Windows 7, 8, 10

CPU: 1,3 GHz nebo vyšší

RAM: 4 GB nebo více

Volné místo na pevném disku: ne méně než 500 MB

Minimální rozlišení obrazovky: 1024 x 768 pixelů

USB: 2.0, 3.0

U některých modelů notebooků může dojít k poruchám elektrického napájení při záznamu EKG. Proto doporučujeme notebook, který je vybaven napájecím zdrojem s uzemněním a nedoporučujeme napájecí zdroj vybaven elektrickou zástrčkou bez zemního spojení což není vhodné. Viz. obrázek.

 

Přístroj Dinamika nenahrazuje lékařskou péči ani klasické, klinické, vícekanálové EKG. Dinamika analyzuje variabilitu srdečního rytmu a slouží k nastavení změn zdravého životního stylu. Pro EKG vyšetření srdce kontaktujte svého lékaře!

Důležitost zdravé HRV

 

Jak funguje HRV